Regulamin

 

1.      Dane firmy.

Właścicielem sklepu internetowego www.wdart.com.pl.pl jest firma :

W&D HANDMADE ART Wioleta Danielewska

87-820 Kowal, ul. Kołłątaja 11/8

Nip: 888-126-78-41 

Regon: 341427645

 

2.      Informacje ogólne.

 

2.1.Regulamin poniższy reguluje zasady dokonywania Zamówień w Sklepie Internetowym WDART działającym pod adresem: www.adart.com.pl

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

Sprzedawcy – rozumie się przez to firmę: W&D HANDMADE ART Wioleta Danielewska, 87-820 Kowal, ul. Kołłątaja 11/8, Nip: 888-126-78-41 , Regon: 341427645

Zamawiającym - rozumie się przez to osobę fizyczną (posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat), a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnej. 


Sklepie
 – rozumie się przez to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.adart.com.pl

Towarze – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie. 

Cenie – należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT. 

Dostawcy – należy przez to rozumieć podaną w Sklepie firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą, Pocztę Polską, pracowników Sprzedawcy lub inne osoby upoważnione przez Sprzedawcę do dostarczania Towarów. 

Kosztach dostarczenia Towaru – rozumie się przez to koszty ponoszone dla celów dostarczenia Towaru Zamawiającemu zgodnie z dokonanym przez niego Zamówieniem. 

Zamówieniu – należy przez to rozumieć zestaw Towarów określonych do realizacji, zgodnie z niniejszym Regulaminem, przez Zamawiającego w formie elektronicznej. 

2.2. Wysokość cen podana w Sklepie jest wiążąca i nie może być przedmiotem negocjacji. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian cen lub odmowy realizacji Zamówienia w przypadku, gdy podana Cena jest wynikiem oczywistej pomyłki.

2.3. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Zamawiających.

2.4.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania ilości zamawianych Towarów oferowanych w Sklepie po promocyjnych cenach.

2.5. Warunkiem dokonania zakupu jest akceptacja niniejszego Regulaminu.3.      Rejestracja i warunki dokonywania zakupów.

 

3.1. Złożenie Zamówienia i dokonanie zakupu Towarów uwarunkowane jest wypełnieniem przez Zamawiającego, w sposób prawidłowy, formularza ‘Dane bilingowe’ (w szczególności podania wymaganych w  formularzu danych osobowych, adresu e-mail oraz telefonu) . W przypadku, gdy towar ma zostać wysłany pod inny adres należy również wypełnić formularz ‘Dane dostawy’.

3.2.W Zamówieniu Zamawiający może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.

3.3.Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Zamawiającego w Sklepie poprzez podanie loginu (adres e-mail) i ustalonego hasła. Zamawiający ma wówczas dostęp do swojego konta oraz na bieżąco może kontrolować status swojego zamówienia. Rejestracja w sklepie nie jest konieczna, aby dokonać zakupów.

3.4.Login i hasło mają charakter poufny i Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem go osobom trzecim. Zamawiający korzystający z loginu i hasła zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych podanych przy rejestracji, każdorazowo w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za brak aktualizacji danych ponosi Zamawiający.

3.5.Składając Zamówienie Zamawiający akceptuje niniejszy Regulamin. Zamawiający jest związany niniejszym Regulaminem od chwili dokonania Zamówienia. Zastosowanie postanowień innych niż wynikające z Regulaminu lub wyraźnego przepisu prawa, bez uprzedniej zgody Sprzedawcy jest niedopuszczalne.

3.6.W razie złożenia Zamówienia, Zamawiający otrzymuje e-mail z prośbą o potwierdzenie Złożonego Zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest, aby potwierdzić Zamówienie, do postępowania zgodnie ze wskazówkami zawartymi w otrzymanym e-mailu.

3.7.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

3.8.Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Sprzedawcę elektronicznego potwierdzenia wiadomości zawierającej akceptację Zamówienia zostało odebrane przez Zamawiającego.

3.9.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień: 
a. złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu, 
b. po bezskutecznej próbie potwierdzenia Zamówienia, 
c. składanych przez Zamawiających, którzy nie przestrzegają niniejszego Regulaminu.

3.10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do uzależnienia realizacji Zamówienia od dokonania płatności przez Zamawiającego.

3.11. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze w godzinach od 10.00 do 16.00

3.12. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innych dni do realizowania Zamówień niż określone w zdaniu poprzednim, po uprzednim umieszczeniu informacji o tym fakcie na stronie internetowej Sklepu.

3.13. Bezpośredni kontakt Zamawiającego ze Sprzedawcą jest możliwy za pomocą formularza na stronie internetowej Sklepu lub telefonicznie na numer telefonu podany na tejże stronie Sklepu.

3.14. Sprzedawca zobowiązuje się w ramach umowy sprzedaży do realizacji Zamówienia zgodnie z treścią specyfikacji Zamówienia.

3.15. Sprzedawca dostarcza Towar Zamawiającemu wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, jeżeli Zamawiający zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia. Dokument sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonego Zamówienia.

3.16. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty Ceny sprzedaży Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

3.17. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym.

3.18. Każdy Zamawiający, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu, ma dostęp do wszystkim swoich umów sprzedaży zawartych w Sklepie.

3.19. W razie wystąpienia braku zamówionego Towaru albo gdy zamówiony Towar jest chwilowo niedostępny, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Zamawiającego przed realizacją Zamówienia.

3.20. W przypadku, gdy Zamawiający nie wyrazi zgody na realizację Zamówienia w innej formie (w szczególności na zamianę Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i Cenie), Zamówienie zostanie anulowane lub jeśli Kupujący wyrazi zgodę, pomniejszone o brakujący Towar.

3.21. W razie płatności dokonywanej przez Zamawiającego z góry, nadpłata dokonana za Towar będzie zwracana przez Sprzedawcę w drodze przelewu na konto bankowe Zamawiającego lub zwracana na jego kartę kredytową, a ewentualna niedopłata powinna zostać uregulowana przez Zamawiającego przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia, zgodnie z informacją uzyskaną od Sprzedawcy. Realizacja takiego Zamówienia nastąpi dopiero po uznaniu przez system Sklepu rachunku bankowego Sprzedawcy kwotą dopłaty.

3.21. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru Towaru i zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę Ceny wraz z Kosztami dostawy Towaru.

 

4.      Płatność.

 

4.1. Dostępnymi w Sklepie formami płatności są: Przelew – przedpłata na numer konta bankowego dostępnego na stronie Sklepu lub otrzymanego w e-mailu.

 

5.      Dostawa


5.1. Koszty dostarczenia Towaru  są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.

5.2.  Za datę dokonania wpłaty uznajemy datę fizycznego zaksięgowania środków na naszym rachunku bankowym. Wysłanie zamówienia następuje w ciągu dwóch dni roboczych od momentu zaksięgowania środków na naszym rachunku bankowym.

5.3. Realizacja Zamówienia odbywa się rejestrowaną przesyłką Poczty Polskiej .

5.4. Nie realizujemy zamówień za pobraniem oraz nie wysyłamy Zamówienia przed zaksięgowaniem wpłaty na rachunku bankowym.


5.5. W razie nieodebrania Zamówienia wysłanego prawidłowo na adres podany w formularzu, kosztami związanymi z dodatkową Dostawą zostanie obciążony Zamawiający. Ponowne wysłanie, zamówienia po otrzymaniu przez nas zwrotu przesyłki, jest możliwe po dokonaniu powtórnej wpłaty za wysyłkę oraz pokryciu kosztów związanych z dostarczeniem zwrotu. To samo tyczy się przypadku, gdy Zamawiający nie odbierze w terminie przesyłki i zostanie ona odesłana.

5.6. Przy dostawie Towaru Zamawiający ma obowiązek sprawdzić, w obecności Dostawcy, czy przesyłka posiada uszkodzenia wynikłe z transportu, czy jest nienaruszona, zgodna z Zamówieniem i potwierdzić Dostawcy odbiór Zamówienia. 

5.7 .W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem Zamawiający zobowiązany jest nie przyjmować przesyłki oraz podpisać sporządzony i podpisany przez Dostawcę, Protokół Zwrotu. Podpisany przez Zamawiającego i Dostawcę protokół Zwrotu stanowi wówczas jedyną podstawę do rozpatrzenia reklamacji opisanej w rozdziale 7.

5.8 W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem,  Zamawiający powinien odebrać przesyłkę i postępować w sposób określony w rozdziale 7, celem złożenia reklamacji, o której mowa w rozdziale 7 poniżej.

 

6.      Prawo odstąpienia od umowy


6.1.Zgodnie z art. 10 ustawy niektórych dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia wydania Towaru, z zastrzeżeniem pkt. 3 poniżej. Zamawiający przesyła wówczas na adres e-mailowy Sprzedawcy kontakt@wdart.com.pl informację o zamiarze odstąpienia od umowy. W tytule e-maila należy wpisać ‘Zwrot towaru’. W odpowiedzi Sprzedawca odsyła e-mail wraz z Formularzem Zwrotu Towaru, który należy wydrukować, prawidłowo wypełnić, podpisać i odesłać wraz z towarem. Zwracany Towar musi posiadać niezniszczone, oryginalne opakowanie producenta, powinien być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania. Koszt odesłania Towaru przez Zamawiającego nie podlega zwrotowi. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych do niego za pobraniem. 

6.2. W przypadku odstąpienia od umowy, na zasadzie wskazanej pkt. 6.1. powyżej, zarówno Sprzedawca jak i Zamawiający są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy. Sprzedawca zwróci Zamawiającemu cenę sprzedaży w terminie nie później niż 14 dni od otrzymania Towaru. 

6.3. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę naruszeń, w postaci śladów użytkowania, uszkodzenia lub zniszczenia oryginalnego opakowania, w szczególności opakowania Towaru, oświadczenie o odstąpieniu zostanie uznane za bezskuteczne, a Towar nie podlega zwrotowi. 

6.4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w § 10 ust. 3 opisanej powyżej w pkt. 1.1 ustawy, m.in. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone.

 


7.  Reklamacja towaru


7.1. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi w Sklepie, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Kupującego.

7.2. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji u Sprzedającego w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze braków, wad lub uszkodzeń.

7.3. O reklamacji  należy powiadomić Sprzedającego pisemnie na adres e-mail kontakt@wdart.com.pl  wpisując jako temat wiadomości „Reklamacja”. W odpowiedzi zostanie Państwu przesłany „Formularz reklamacyjny”. Zwracany towar należy odsyłać razem z kopią otrzymanego paragonu oraz wydrukowanym, wypełnionym i podpisanym  „Formularzem reklamacyjnym”.

7.4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedającego przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sprzedający zwróci Kupującemu równowartość ceny towaru. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sprzedający zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

7.3 Warunkiem przyjęcia reklamacji uszkodzeń powstałych w transporcie jest dołączenie protokołu szkody podpisanego przez przewoźnika.


8.  Odpowiedzialność Sprzedawcy


8.1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy spowodowane siłą wyższą lub działaniem organów administracyjnych. 

8.2. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Sprzedawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z niemożnością użytkowania witryny Sklepu przez Zamawiającego oraz za szkody powstałe w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami operacji lub przekazu, wirusem komputerowym, awarią linii lub systemu. W szczególności, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane zakłóceniami technicznymi poczty elektronicznej zawinionymi przez operatorów sieci telekomunikacyjnej lub wynikającymi z niewłaściwych parametrów technicznych urządzeń elektronicznych używanych przez Zamawiającego. 

8.3.Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Zamawiającego, błędnych danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym, błędnego adresu Dostawy, całkowitą odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 

8.4.  Jeśli nie jesteś pewien czy dany produkt można wykorzystać w konkretnym celu skontaktuj się z nami przed jego zakupem.

8.5. Oferowane przezemnie  produkty nie są zabawkami i nie mogą być używane przez dzieci.

 

9. Postanowienia końcowe

9.1. Wszystkie zdjęcia oraz opisy zamieszczone stronie internetowej Sklepu są własnością firmy WDART. Zabrania się jakiegokolwiek ich kopiowania i użytkowania bez uprzedniej pisemnej zgody firmy WDART.


9.2. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 141 poz.1176). 

9.3 .Zmiany Regulaminu dokonywane są przez Sprzedawcę i podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej Sklepu. 

9.4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu: www.wdart.com.pl